1. Уебсайтът STIMIL.COM е интернет магазин.
2. Уебсайтът предоставя информация, възможност за онлайн поръчка, закупуване и доставка на продуктите предлагани от STIMIL.COM
3. Настоящите общи условия дават информация на потребителите за правата, ограниченията и отговорностите им при използване на информацията и услугите в уебсайта. Всеки потребител, работещ с уебсайта е обвързан с правилата на настоящите общи условия от момента на влизане в уебсайта до напускането му. 
4. STIMIL.COM си запазва правото да извършва промени в данните и условията без предварително предизвестяване.

УСЛОВИЯ ЗА ПОРЪЧКА И ПОКУПКА

1. Поръчка може да се извърши от различни секции в уебсайта, където има публикувани оферти и описания. Офертите съдържат кратко и детайлно описание на продукта, името на производителя, снимка, описание и цена.
2. Указаната цена е за 1 брой в лева с начислено ДДС. В цената на продукта не се включва цена за доставка.
3. При поръчка, потребителят посочва основните параметри според дадените в уебсайта опции. Потребителят попълва задължителните полета, необходими за потвърждение на извършената от него поръчка, за да може тя да бъде приета и стартирана. Непопълването на полетата за обратна връзка или публикуването на грешна, невярна или неточна информация не обвързва фирмата със задължението за изпълнение на поръчката и доставка.
4. Извършването на покупка става след добавяне на избраните продукти в кошницата, изписване на желаната бройка в полето за бройка и кликване върху бутона Поръчай. След което, е необходимо да се посочи име, фамилия, телефон, e-mail, адрес за доставка и допълнителни условия, ако има такива. С натискането на бутон Потвърди, поръчката се приема за извършена.
5. Потребителят се ангажира да изрази съгласието си за направената поръчка и да потвърди всички детайли по нея, след като човек от екипа на STIMIL.COM се свърже с него по телефон или e-mail в работното време на фирмата.
6. Потребителят се ангажира, че комуникацията по електронен път удовлетворява неговите изисквания спрямо закона и той я приема равнозначна на информацията, предавана на хартиен носител или устно по телефона.
7. Чрез маркиране на реда Съгласен съм с условията, посочени в "Доставка и плащане" и натискане на бутона "Потвърди", потребителят извършва действие, което представлява волеизявление, обвързващо го със силата на договор - него ( потребителят ) и STIMIL.COM, съответно на описаните в настоящия документ условия и правилата на Закона за защита на потребителите и правилата за търговия (ЗЗППТ).

УСЛОВИЯ ЗА ДОСТАВКА

1. Доставката се извършва от  STIMIL.COM или куриерска фирма, когато продуктът трябва да се достави до населено място, извън рамките на гр. София, на адрес, посочен от потребителя. Потребителят се задължава да осигури достъп и контактно лице, което да приеме и да заплати поръчаните продукти. Ако клиентът (или упълномощено от него лице) не бъде намерен в уговореното време за доставка и не може да се установи връзка с него по телефона в момента на доставка, пратката се връща в офиса на фирма STIMIL.COM или до офиса на куриера, когато доставката се извършва от фирма куриер, до поискване от потребителя.
2. Ако потребителят е наел друго лице, което да приеме пратката от негово име, то той (потребителят, извършил първоначално поръчката) няма право на възражения относно доставката и връщане на пратката.
3. Разходите за доставка са описани в секция Доставка и плащане на STIMIL.COM

ОТКАЗ НА ДОСТАВЕНА СТОКА

1.Потребителят може да откаже поръчани и доставени продукти в следните случаи:
а) видимо несъответствие на доставения продукт с поръчания, което може да се установи с обикновен преглед на продукта;
б) стоката е претърпяла дефект по време на транспортирането;
в) цената при доставка не отговаря на предварително договорената цена;
г) не е спазен срока на доставка.
Гореописаните рекламации важат към момента на получаване на поръчката. Извън изброените случаи, както и извън условията на чл.55 (ал.1) от ЗЗППТ, клиентът няма право да откаже да заплати и да върне доставена пратка. Ако желае да го стори няма право на възстановяване на заплатената сума и поема разходите за транспорт.
2. Когато стоката е подменена при доставката и това е не възможно да се установи в момента на доставка, стоката се подменя, след като е извършен оглед да се установи несъответствието, без потребителят да заплаща допълнителни разходи.
3. При скрит дефект на продукта са в сила гаранционните условия на продуктите, предлагани от STIMIL.COM.
4. В случаите, когато потребителят получава гаранционна карта не от STIMIL.COM, а от производителя, той се обръща директно към сервизите, посочени в нея.
5. По силата на член 55(ал.1) от ЗЗППТ потребителят може да упражни правата си в 15 дневен срок, в случай, че е съхранил продуктите във вида, в който ги е получил, без да бъдат ползвани. Връщането на продуктите в този случай е за сметка на потребителя.

ОГРАНИЧЕНИЯ

1. Потребителите могат да се възползват свободно от ресурсите на уебсайта с изключение на ограниченията, описани в настоящите общи условия и други общовалидни ограничения. 
2. Предоставената информация е предмет на авторско право на STIMIL.COM. Зареждането или отпечатването на страници от уебсайта е допустимо в случай, че не се нарушава ЗАКОНА ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО и сродните му права (ЗАПСП). Потребителите на уебсайта нямат право да копират, разпространяват или ползват текстове, картини, образи или части от уебсайта, без изрично разрешение на STIMIL.COM. Неразрешено е използването на screenshot на уебсайта без изричното съгласие на STIMIL.COM. Потребителите нямат право да използват програми за автоматизирани системи за download на каквато и да било информация от уебсайта без изричното съгласие от страна на фирмата, или да претоварват уебсайта с фиктивна информация (flood). 
3. Потребителите на уебсайта нямат право да извършват действия, които нарушават общоустановени правила на общуване и комуникация, да извършват злоумишлени действия, разпространяване на вируси и др.п., нарушаващи или увреждащи права или интереси на трети лица. Нямат право злоумишлено да извършват поръчки от името на друго лице без неговото съгласие. 
4. Потребителите нямат право да разпространяват чрез уебсайта порнографски материали, снимки или други материали, чужд обект на авторско право, схеми, знакове и др., обект на чужда интелектуална собственост, призиви за насилствена промяна на гражданския и обществен ред, неправомерно придобита информация или такава, която накърнява имуществени или неимуществени права или интереси на трети лица. 
5. Всички лога марки и модели са собственост на техните собственици.

ОТГОВОРНОСТИ

1. STIMIL.COM не носи отговорност за възможни инцидентни пропуски, свързани с актуалността на информацията, която поддържа в уебсайта; не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа или използването на този уебсайт; не носи отговорност за ненакърнимостта на информацията в уебсайта от компютърни вируси или други заплахи. Изложената в уебсайта информация е в съответствие с действащото законодателство, ползването й от страна на потребителите е доброволно и по тяхна инициатива. 
2. STIMIL.COM не носи отговорност за пълнотата, валидността и същността на информацията, съдържащата се в сайтовете, към които има препратки (хипервръзки) 
3. STIMIL.COM не носи отговорност за евентуално причинени вреди на потребителя при ползването на услугите в уебсайта. STIMIL.COM не гарантира безпроблемен и непрекъснат достъп до домейна STIMIL.COM
4. STIMIL.COM не носи отговорност за внезапно изчерпване на складовите наличности. 
5. STIMIL.COM не носи отговорност за неточности в информацията за стоката, подадена от производителя. 
6. STIMIL.COM не носи отговорност за забавяне или неизпълнение на задълженията си по причини извън контрола на фирмата. 
7. STIMIL.COM се задължава да спазва договореностите с потребителя с дължимата грижа.

ЛИНК към сайт за онлайн разрешаване на спорове

https://www.kzp.bg/